سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روزهای تنهایی من

سـلام ای یـار بـازیـگـر، ?جـایـے؟

خـوشے بـا او ، شنـیـ?م ، خـوش بـہ حـالـت

رهـا ، تنـها ، نـخواهــ? ?ر? امـا

مـرا ی? ?م بـہ حـال خو? ، خـیالـت

شنـیـ?م گـفتـہ ای بـا او هـم از عـشـق

شنـیـ?م ?م ز?ی از بـے قـراری

بـرایـش از مـحبـت قـصـہ گـفتـے

بـہ او گـفتـے ?ـہ او را ?وسـت ?اری

نـفـس ?ر سیـنـہ زنـ?ا?? مـی?نـم چـون

هـوا مـسمـوم از بـوی ?روغ اسـت

نمے آیـم سـراغـت چـنـ? وقتـیسـت

سـرت بـے حـ? و انــ?ازه شلـوغ اسـت

نمـے ?انـم چـرا افتـا? یـا?م

بـہ نـاگـہ خـاطـرات خـوب بـاهـم

نـمے شـ? بـاورم هـرگـز ?ـہ یـ? روز

بـہ پـایـا?? مـے رســ? رؤیـای مـا هـم

شنـیـ?ی پـشت مـا مـر?م چـہ گفـتنــ?؟!

شنـیـ?ی مـات ایـ?? تـقـ?یـر مـانـ?نـ?؟!

از ایـن?ـہ بَـنـ? مـا بُـریـ? ، آنـهـا

تـمام عـشـق را بیـهو?ه خـوانـ?نـ?

اگـرچـہ صـاف و صـا?ق بـو?م ، امـا

چـرا گفـتنـ? مـر?م سـا?ه لـوحـم؟!

اگـرچـہ بـے تـو تنـها مـانـ?م امـا

مـرا تنـها نـخواهــ? ?ر? ایـن غـم

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط بهار مهجوب 93/1/12:: 12:10 عصر     |     () نظر